♥دوست دارم بهترین همسر دنیا...!♥

انگار که شاهرگ احساسم را زده باشی ؛


بنـــــــــد نمی آید دوست داشتنت ... !


†ɢα'§ : شاهرگ, احساس, دوست داشتنت,
چهار شنبه 14 اسفند 1392 11:59 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

نگاره: ‏غرق شدن هميشــه تو آب نيست ...!
تو غصـــه نيست،
تو خيـــال نيست،
آدم دوســـت داره
گـــاهي تـــو يــه آغـــوش غـــرق بشـــه...‏

غرق شدن هميشــه تو آب نيست ...!


تو غصـــه نيست،


تو خيـــال نيست،


آدم دوســـت داره


گـــاهي تـــو يــه آغـــوش غـــرق بشـــه...


†ɢα'§ : فاجعه, تو, غرق, تلاقی, نگاهم, دیگری, احساس, خیانت, عشق,
یک شنبه 10 آذر 1392 12:20 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

نگاره: ‏باید مرد باشی تا بفهمی؛
«احساس» یک زن؛

«فروشی» نیست، «هدیه» است ...!‏

باید مرد باشی تا بفهمی؛


«احساس» یک زن؛

«فروشی» نیست، «هدیه» است ...!


†ɢα'§ : فاجعه, تو, غزق, تلاقی, نگاهم, دیگری, احساس, خیانت, عشق,
یک شنبه 10 آذر 1392 12:17 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

نگاره: ‏ارزش یک احساس به شدت آن نیست، به مدت آن است.
پس به یاد بسپاریم، عشقی حقیقی است که در طول زمان شدت یابد، نه ضعف...

نیچه‏

ارزش یک احساس به شدت آن نیست، به مدت آن است.


پس به یاد بسپاریم، عشقی حقیقی است که در طول زمان شدت یابد، نه ضعف...

نیچه


†ɢα'§ : فاجعه, تو, غزق, تلاقی, نگاهم, دیگری, احساس, خیانت, عشق,
شنبه 9 آذر 1392 16:40 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

فاجعه یعنی


آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام


که از تلاقی نگاهم با دیگری


احساس


خیانت می کنم!!


عشق یعنی همین!!!!


†ɢα'§ : فاجعه, تو, غزق, تلاقی, نگاهم, دیگری, احساس, خیانت, عشق,
سه شنبه 5 آذر 1392 11:57 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

دل یک زن، تــمام دنیای اوست ...


شاه دنیایش باش ای مــــرد، نـه سردارسپاهی که احساسش را درهم می شکند


†ɢα'§ : دل, زن, شاه, دنیا, سردار, احساس,
دو شنبه 11 شهريور 1392 14:7 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

تكرار زمانه

 

برای خواندن داستان به✘ℭoη†iηuê✘ بروید.

I love you dad

 

http://upload.tehran98.com/img1/xfucjgp2u1q5u48yfn81.jpg


†ɢα'§ : پدر, عشق, فرزند, احساس,
ℭoη†iηuê
پنج شنبه 12 ارديبهشت 1392 14:51 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

 

تقدیم به همراه زندگیم...

 

ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌تت‌دارم
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌

دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم

 


†ɢα'§ : عشق, زندگی, عاشق, احساس,
پنج شنبه 13 ارديبهشت 1392 3:9 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

 

عشق                                         بيداد   من

باختن                  يعني                     لحظه                 عشق

جان                         سرزمين           يعني                           يعني

زندگي                                   پاک   عشق                                 ليلي و

قمار                                           من                                       مجنون

در                              عشق يعني ...           شدن

ساختن                                                                                 عشق

دل                                                                                   يعني

كلبه                                                                        وامق و

يعني                                                                   عذرا

عشق                                                           شدن

  من                                                عشق

 فرداي                                     يعني

  كودك                            مسجد

  يعني               الاقصي

عشق     من  

عشق                                         آميختن                                      افروختن

يعني                                به هم           عشق                              سوختن

چشمهاي                        يكجا                    يعني                          كردن

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

خون/ درد                                                   بيشمار

  عشق                                   من   

    يعني                            الاسرار   

    كلبه                   مخزن  

    اسرار     يعني  

 


†ɢα'§ : عشق, زندگی, عاشق, احساس,
پنج شنبه 13 ارديبهشت 1392 19:43 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام
ϰ-†нêmê§

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 13 صفحه بعد